Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Organy placówki » Dyrektor

Dyrektor Mlodziezowego Domu Kulturymgr Marek Kachniarz

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Lubaniu

 

 

1.      Dyrektor MDK jest pracodawcą i przełożonym wszystkich pracowników pedagogicznych,

administracyjnych, gospodarczych i obsługowych placówki. Upoważnienia i obowiązki z tego zakresu realizuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z przepisami Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Pracy.

2.      Kieruje działalnością placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

3.      Gospodaruje mieniem placówki i odpowiada za jego prawidłowe zabezpieczenie.

4.      Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w MDK.

5.      Przewodniczy Radzie Pedagogicznej.

6.      Realizuje podjęte uchwały Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców w ramach ich kompetencji.

7.      Sprawuje nadzór nad realizacją planu placówki.

8.      Opracowuje plan finansowy placówki, który zatwierdzany jest przez Zarząd Powiatu.

9.      Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym MDK i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

10.  Ustala ocenę pracy nauczyciela, opracowuje plan doskonalenia nauczycieli.

11.  Tworzy warunki do rozwijania samorządowej i samodzielnej pracy uczestników.

12.  Ustala szczegółowy zakres  obowiązków dla wszystkich pracowników placówki.

 


 

 Dyrektor MDK podejmuje decyzje w przedmiocie:

      ·    zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki,

  • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz pozostałym pracownikom MDK,
  • występowania w sprawie odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli i pracowników MDK,
  • zapewnienia zasad bhp i higienicznych warunków pracy uczestników i pracowników,
  • wstrzymywania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa  i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

 

Redaktor: Dominika Wójtowicz Źródło: Dominika Wójtowicz
Utworzony: 2006-03-06 13:33:10 Ostatnia zmiana: 2010-05-19 09:15:24