Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Informacje ogólne » Charakterystyka placówki

Charakterystyka placówki

Młodzieżowy Dom Kultury jest publiczną placówką oświatowo - wychowawczą, wychowania pozaszkolnego, w której prowadzone są zajęcia stałe, okresowe i okazjonalne, wynikające z potrzeb środowiska, skupiając dzieci i młodzież z Lubania oraz terenu powiatu lubańskiego.

Działalność placówki oparta jest na celach i zadaniach zawartych w Statucie Młodzieżowego Domu Kultury, jako wewnętrznym akcie prawnym. Do podstawowych zadań placówki należy:

·       stworzenie warunków do rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży szczególnie utalentowanej  w różnych dziedzinach nauki, sztuki, techniki, sportu itp.,

·        stworzenie możliwości pogłębiania i poszerzania wiedzy wychodzącej poza szkolne programy nauczania,

·       przygotowanie uczestników do organizowania sobie i innym nieznanych form pożytecznego spędzania czasu wolnego,

·        organizacja imprez takich jak : pokazy, wystawy, konkursy, przeglądy, zawody sportowe dla uczestników placówki, jak i dla młodzieży powiatu lubańskiego w tym również o zasięgu regionalnym i wojewódzkim,

·       podejmowanie działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym.

Zajęcia w siedzibie MDK w Lubaniu przy ul. Władysława  Łokietka 2,  prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. MDK skupia w swojej działalności uczestników w grupy/sekcje, które tworzą  następujące  pracownie:

- pracownia techniczna,

- pracownia języków obcych,

- pracownia informatyczna,

- pracownia artystyczna,

- pracownie sportowe.

Zajęcia sportowe odbywają się głównie na bazie  obiektów sportowych znajdujących się w Kompleksie Edukacyjnym - ZSP im. A.M.  oraz na salach sportowych szkół powiatu lubańskiego.

Młodzieżowy Dom Kultury jest organizatorem imprez i konkursów o zasięgu powiatowym,  a prężnie działający  organizatorzy imprez sportowych przeprowadzają  zawody  w wielu dyscyplinach - o randze powiatowej, regionalnej i wojewódzkiej.

 

Redaktor: Dominika Wójtowicz Źródło: (brak danych)
Utworzony: 2012-10-31 10:36:55 Ostatnia zmiana: 2015-09-17 15:47:20